Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Wykonaj podmycie chorej z lekkim niedowładem prawej kończyny dolnej i górnej, zmień pieluchomajtki oraz wymień podkłady: płócienny i gumowy. Chora wymaga pomocy przy siadaniu i zmianie pozycji. Wszystkie czynności wykonaj w łóżku na fantomie osoby dorosłej.
Wykonane czynności potwierdź w indywidualnej karcie pielęgnacji chorego (formularz w załączeniu).

Czas na wykonanie zadania: 120 minut

z4_karta
z4_karta2

Ocenie podlegać będzie:
 przebieg wykonania podmycia chorej;
 podmyta chora – rezultat 1;
 zmienione pieluchomajtki – rezultat 2;
 wymieniony podkład – rezultat 3;
 indywidualna karta pielęgnacji chorego – rezultat 4.

Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać:
 jakość i kolejność wykonania czynności przygotowawczych,
 jakość i kolejność wykonania podmycia chorej;
 sprawność obsługi osoby chorej i niesamodzielnej,
 stosowanie zasad bhp, podczas wykonywania zabiegu pielęgnacyjnego;
 kompletność i jakość wpisów w Indywidualnej Karty Pielęgnacji Chorego.

Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym:
1. Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
5) przewiduje i reaguje na zmieniające się problemy i potrzeby osoby chorej i niesamodzielnej.

2. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej
3) planuje i organizuje czynności higieniczne i pielęgnacyjne z uwzględnieniem stanu osoby chorej i niesamodzielnej;
4) przestrzega zasad wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
5) dobiera metody i techniki wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
6) stosuje algorytm czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
12) wykonuje zmianę bielizny osobistej i pościelowej;
13) wykonuje zmianę pieluchomajtek i innych środków absorpcyjnych oraz pomaga w czynnościach fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej;
18) zapewnia osobie chorej i niesamodzielnej wygodne i bezpieczne ułożenie w łóżku;
22) zapewnia bezpieczeństwo i intymność podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej;
24) przestrzega procedur postępowania z brudna bielizną i zużytym sprzętem;
27) posługuje się sprzętem, przyborami, materiałami i środkami zgodnie z ich przeznaczeniem.

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej mogą dotyczyć:
 rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i różnym wieku;
 pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną;
 konserwowania, dezynfekowania przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów.