qr

Jeśli jesteś uczniem bądź nauczycielem Technikum lub Szkoły Branżowej, to dobrze trafiłeś. Znajdziesz tu testy online z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które możesz rozwiązywać bezpośrednio na stronie (również w smartfonie czy tablecie), dzięki czemu lepiej przygotujesz się do egzaminu z wybranej kwalifikacji. Twój test zostaje automatycznie sprawdzony i oceniony w skali procentowej. Kolejność pytań i odpowiedzi jest generowana losowo, co zwiększa skuteczność nauki. Cały czas pracujemy nad rozwojem serwisu, na bieżąco dodajemy nowe testy.

Od 1 września 2012 wprowadzono znaczące zmiany w szkolnictwie zawodowym. Jedną z nich jest zmiana nazwy starego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który był przeprowadzany raz pod koniec ostatniej klasy na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w którym wyodrębniono jedną, dwie, bądź trzy kwalifikacje. Egzaminy te odbywają się w trakcie trwania nauki. Np. dla technika informatyka pierwszą kwalifikację zdaje się po drugiej klasie, drugą po trzeciej klasie, a trzecią po pierwszym semestrze czwartej klasy technikum.

Do nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą przystąpić uczniowie szkół, które oferują kształcenie zawodowe, ich absolwenci, lecz także osoby, które ukończyły tzw. kwalifikacyjny kurs zawodowy. Ponadto osoby dorosłe mogą przystąpić do eksternistycznego egzaminu zawodowego.

Czym są kwalifikacje w zawodzie?

Kwalifikacja w zawodzie, to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Zawody przypisano do obszarów kształcenia, grupujących zawody pod względem wspólnych efektów kształcenia. Wyodrębniono osiem obszarów kształcenia, którym przyporządkowano określoną wielką literę alfabetu:
1) administracyjno-usługowy (A),
2) budowlany (B),
3) elektryczno-elektroniczny (E),
4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (M),
5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R),
6) turystyczno-gastronomiczny (T),
7) medyczno-społeczny (Z),
8) artystyczny (S).

Jaka jest struktura egzaminu i jaki jest jego przebieg?

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Obejmuje zakresem tematycznym jedną kwalifikację, wobec tego liczba dwuczęściowych egzaminów w danym zawodzie zależy od liczby wyodrębnionych w nim kwalifikacji. Aby otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zakresie jednego zawodu, trzeba zdać egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie oraz uzyskać odpowiedni poziom wykształcenia.