Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości

Zaksięguj operacje gospodarcze w programie finansowo-księgowym na podstawie dowodów źródłowych zgromadzonych w dziale księgowości Hurtowni Artykułów Pościelowych ZDROWY SEN s.c. we Wrocławiu w teczce zatytułowanej: Dowody księgowe z grudnia 2011 r.
Przed księgowaniem operacji gospodarczych:
– zapoznaj się z informacją o hurtowni – tabela 1,
– wprowadź do programu finansowo-księgowego:
 dane kontrahentów na podstawie otrzymanych dowodów księgowych,
 konta syntetyczne i analityczne,
– wydrukuj Plan kont,
– przyporządkuj w programie finansowo-księgowym obrotami konta wynikowe do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym,
– sprawdź pod względem formalno-rachunkowym otrzymane dowody księgowe z grudnia 2011 r. i zakwalifikuj je do ujęcia w księgach rachunkowych.
Po zaksięgowaniu operacji gospodarczych:
– sporządź dowód PK – Polecenie księgowania Nr 1/2011 dotyczący przeksięgowania dodatnich i ujemnych elementów wyniku finansowego i zaksięguj operacje gospodarcze na podstawie sporządzonego dowodu,
– sporządź w programie finansowo-księgowym Dziennik księgowań za grudzień 2011 r. i wydrukuj go,
– sporządź w programie finansowo-księgowym Rachunek zysków i strat na 31.12.2011 r. w wariancie kalkulacyjnym i wydrukuj go,
– przeprowadź w programie finansowo-księgowym inwentaryzację należności od kontrahenta na 31.12.2011 r. oraz sporządź dokument Potwierdzenie salda i wydrukuj go,
– przeprowadź analizę opłacalności sprzedaży w grudniu 2011 r., zapisz ją w pliku oznaczonym numerem PESEL i wydrukuj plik.
Wykonaj zadanie na stanowisku pracy, na którym znajduje się podłączony do drukarki komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym i edytorem tekstu Microsoft Word.

Tabela 1. Informacje o hurtowni

Hurtownia Artykułów Pościelowych ZDROWY SEN s.c. we Wrocławiu rozpoczęła działalność w grudniu 2011r.
i prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu komputera.
Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.
Zapasy towarów wyceniane są według cen ewidencyjnych, którymi są ceny zakupu.
Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są według wartości nominalnej.
Poniesione koszty okresu sprawozdawczego są kosztami uzyskania przychodu.
Osobą upoważnioną do sporządzania dowodu Pk – Polecenie księgowania, kontroli formalno-rachunkowej dowodów i kwalifikowania ich do ujęcia w księgach rachunkowych jest Ewa Kowalska.
Właściciele spółki zakładają, że sprzedaż towarów będzie opłacalna, jeśli z jednej złotówki sprzedaży osiągnie 15 groszy zysku.

Plan kont

ZESPÓŁ 1 ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE
100 Kasa
131 Rachunek bieżący
ZESPÓŁ 2 ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA
200 Rozrachunki z odbiorcami
200 – 00001 Hotel EDEN s.c.
200 – 00002 Przedszkole KUBUŚ PUCHATEK s.c.
210 Rozrachunki z dostawcami
210 – 00001 Zakłady Pościelowe GRACJA sp. z o.o.
210 – 00002 Przedsiębiorstwo Handlowe OMEGA sp. z o.o.
220 Rozrachunki publicznoprawne
225 Rozrachunki z tytułu podatku VAT
ZESPÓŁ 3 MATERIAŁY I TOWARY
300 Rozliczenie zakupu towarów
330 Towary
330 – 01 Pościel dla dzieci Krasnoludki
330 – 02 Pościel satynowa Wenus
330 – 03 Kołdra Cztery pory roku
330 – 04 Obrus Haft babuni
330 – 05 Ręcznik Lemon
ZESPÓŁ 5 KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZANIE
510 Koszty handlowe
ZESPÓŁ 7 PRZYCHODY I KOSZTY ICH OSIĄGNIĘCIA
731 Przychody ze sprzedaży towarów
732 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu
760 Pozostałe przychody operacyjne
761 Pozostałe koszty operacyjne
ZESPÓŁ 8 KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE, FUNDUSZE SPECJALNE I WYNIK FINANSOWY
860 Wynik finansowy

Teczka Dowody księgowe z grudnia 2011 r. (opis zawartości)

Faktura VAT za zakupione towary przeznaczone do sprzedaży
Przyjęcie zewnętrzne przyjętych towarów w ilości zgodnej z fakturą VAT zakupu
Wydanie zewnętrzne sprzedanych towarów
Faktura VAT za sprzedane towary
Faktura VAT korygująca zmniejszająca sprzedaż w związku z udzielonym klientowi rabatem
Wydanie zewnętrzne towarów przekazanych w formie darowizny
Faktura wewnętrzna z tytułu przekazanej darowizny
Faktura VAT za zakupione materiały biurowe przekazane bezpośrednio do działu księgowości
oraz
Formularz PK – Polecenie księgowania przeznaczony do zapisania operacji gospodarczych związanych z ustaleniem wyniku finansowego w spółce cywilnej

Czas na wykonanie zadania: 180 minut

Ocenie podlegać będzie:
 plan kont – rezultat 1;
 dziennik księgowań za grudzień 2011 r. – rezultat 2;
 rachunek zysków i strat na 31.12.2011 r.– rezultat 3;
 dokument potwierdzenie salda na 31.12.2011 r. – rezultat 4;
 analiza opłacalności sprzedaży towarów za grudzień 2011 r. – rezultat 5.

Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać:
 zgodność przyporządkowania poszczególnych kont do kont bilansowych, wynikowych i analitycznych;
 zakwalifikowanie dowodów do ujęcia w księgach rachunkowych, zaksięgowanie operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym na podstawie dowodów źródłowych, sporządzony dowód PK – Polecenie księgowania, kwotę wyniku finansowego;
 inwentaryzację przeprowadzoną w drodze potwierdzenia salda;
 poprawność obliczenia i interpretacji wskaźnika rentowności, oceny opłacalności sprzedaży w badanym okresie.

Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym:
1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;
2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;
4) klasyfikuje aktywa i pasywa;
6) identyfikuje kategorie wynikowe;
8) przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;
10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;
14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową.

2. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
5) sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;
3) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;
4) oblicza wskaźniki analizy finansowej;
5) ocenia sytuację majątkowa i finansową organizacji.

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości mogą
dotyczyć:
 zaksięgowania operacji gospodarczych na podstawie dowodów źródłowych oraz sporządzenia zestawienia obrotów i sald na koniec okresu sprawozdawczego w programie finansowo-księgowym;
 zaksięgowania operacji gospodarczych na podstawie dowodów źródłowych w programie finansowo-księgowym i sporządzenia dokumentacji rozliczania inwentaryzacji na załączonym formularzu;
 zaksięgowania operacji gospodarczych na podstawie dowodów źródłowych w programie finansowo-księgowym oraz sporządzenia bilansu na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych w systemie finansowo-księgowym lub ręcznie na załączonym formularzu oraz przeprowadzenia analizy wskaźnikowej.