Kwalifikacja E11 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik tyfloinformatyk (351204)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015