Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Dokończ montaż komputera według wskazań:
1. Zainstaluj procesor.
2. Zainstaluj pamięć RAM.
3. Zainstaluj dysk twardy.
4. Utwórz dwie podstawowe partycje na zamontowanym dysku.
5. Zainstaluj system operacyjny ze standardowymi ustawieniami na pierwszej partycji.
6. Zainstaluj wszystkie brakujące sterowniki w systemie.
7. Zainstaluj program antywirusowy.
8. Utwórz konto bez uprawnień administratora user.
Zadanie wykonuj na przygotowanym stanowisku pracy wyposażonym w niezbędne
materiały, narzędzia i sprzęt.

Czas na wykonanie zadania: 150 minut

Ocenie podlegać będzie:
 zainstalowany procesor – rezultat 1.
 zainstalowana pamięć RAM – rezultat 2.
 utworzone partycje – rezultat 3.
 zainstalowany system operacyjny – rezultat 4.
 zainstalowane sterowniki – rezultat 5.
 zainstalowany program antywirusowy i utworzone konto – rezultat 6.

Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać:
 poprawność montażu zestawu komputerowego;
 poprawność zainstalowania systemu operacyjnego;
 poprawność konfigurowania systemu operacyjnego;
 poprawność zainstalowania sterowników;
 poprawność zainstalowania oprogramowania;
 poprawność utworzenia konta;
 przestrzeganie przepisów BHP.

Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym:
1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
3) dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
7) instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje;
8) stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;
9) instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń;
12) stosuje oprogramowanie zabezpieczające.

3. Naprawa komputera osobistego
1) posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego.
2) określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego.

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych mogą dotyczyć:
 naprawy elementów komputera;
 naprawy, zmiany konfiguracji systemu operacyjnego;
 instalowania i naprawiania urządzeń peryferyjnych.