Przykłady zadań do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Wymień sworzeń kulisty wahacza oraz końcówkę kulistą drążka kierowniczego w pojeździe znajdującym się na stanowisku egzaminacyjnym. Po wykonaniu wymiany podzespołów wykonaj czynności związane z przygotowaniem pojazdu do regulacji zbieżności. Wykonane czynności zapisz w Zestawieniu czynności.
Narzędzia oraz instrukcje do wymiany sworznia zwrotnicy i końcówki kulistej drążka kierowniczego znajdują się stanowisku egzaminacyjnym.
Zestawienie czynności oznacz numerem PESEL i pozostaw na stanowisku do oceny.

Tabela 1. Zestawienie czynności

m18_zestawienie

Czas na wykonanie zadania: 120 minut

Ocenie podlegać będzie:
 przebieg wykonywanej wymiany podzespołów;
 wymieniony sworzeń kulisty wahacza – rezultat 1;
 wymieniona końcówka kulista drążka kierowniczego – rezultat 2;
 zapisane czynności – rezultat 3.

Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać:
 stosownie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku naprawczym;
 zgodność czynności wymiany sworznia kulistego wahacza z instrukcją naprawy;
 zgodność czynności wymiany końcówki kulistej drążka kierowniczego z instrukcją naprawy;
 poprawność wykonania wymiany sworznia kulistego wahacza oraz końcówki kulistej drążka kierowniczego;
 zgodność zapisanych czynności z instrukcją obsługi pojazdu.

Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym:
1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych mogą dotyczyć:
 wykonywania napraw i/lub przeprowadzania diagnostyki poszczególnych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
 w zależności od zakresu zadania stanowisko egzaminacyjne może być wyposażone w pojazd samochodowy lub wymontowany z pojazdu element poddany naprawie i/lub diagnostyce.