Kwalifikacja M32 Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik mechanik okrętowy (315105)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016