Kwalifikacja M38 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik hutnik (311704)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2016