Kwalifikacja M46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2019