Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

Zbadaj obecny ogólny stan krowy oraz odnotuj wyniki tych badań w Karcie pacjenta. Dobierz materiały opatrunkowe i zademonstruj na krowie wykonanie opatrunku stabilizującego
na złamaną kończynę przednią? tak, jakbyś miał do czynienia ze zdiagnozowanym złamaniem zamkniętym kości śródręcza. Odnotuj wykonane czynności w Karcie z książki leczenia
zwierząt gospodarskich.

Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy mając do dyspozycji krowę, materiały
i narzędzia do wykonania badania oraz udzielenia pierwszej pomocy, Kartę pacjenta, Kartę
z książki leczenia zwierząt.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bhp i p.poż. oraz ochrony
środowiska.

KARTA PACJENTA

r10_karta

Karta z książki leczenia zwierząt

r10_ksiazka

Czas na wykonanie zadania: 120 minut

Ocenie podlegać będzie:
 przebieg wykonania opatrunku stabilizującego;
 wyniki badania klinicznego zapisane w karcie pacjenta – rezultat 1;
 wykonany opatrunek stabilizujący – rezultat 2;
 odnotowanie wykonanych czynności w książce leczenia zwierząt – rezultat 3.

Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać:
 poprawność zapisów w karcie pacjenta;
 funkcjonalność wykonanego opatrunku stabilizującego;
 poprawność zapisów w książce leczenia zwierząt;
 skuteczność unieruchomienia krowy;
 zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym:
1. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt
1) dobiera narzędzia do poskramiania zwierząt;
2) przygotowuje zwierzęta do badań klinicznych;
3) określa znaczenie kliniczne poszczególnych okolic ciała zwierząt;
4) rozróżnia sprzęt i aparaturę diagnostyczną;
5) dobiera metody przeprowadzania badań fizykalnych zwierząt;
6) wykonuje badania fizykalne zwierząt;
7) analizuje wyniki badań fizykalnych zwierząt;
13) posługuje się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt.

2. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
5) wykonuje czynności mające na celu ratowanie życia zwierząt i zapobieganie dalszym powikłaniom;
12) dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materiały do wykonania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych;
13) dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu weterynaryjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami;
16) dobiera materiały oraz wykonuje opatrunki i okłady u zwierząt.

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych mogą dotyczyć:
 pobierania, zabezpieczania i utrwalania materiału do badań laboratoryjnych;
 przygotowania zwierząt do badań klinicznych;
 wykonywania czynności pomocniczych w diagnozowaniu różnych chorób zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
 rozróżniania leków i podawania ich zwierzętom zgodnie ze wskazaniem lekarza;
 dobierania materiałów i wykonywania różnych opatrunków;
 dobierania i wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych;
 dobierania materiałów i sprzętu oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt.