Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

Wykonaj kultywatorowanie gleby w celu jej spulchnienia na głębokość około 10 cm. Przed przystąpieniem do pracy wykonaj przegląd techniczny ciągnika i kultywatora. Po pracy odstaw sprzęt w miejsce garażowania. Zadanie wykonaj przygotowanym na stanowisku ciągnikiem oraz kultywatorem – na wyznaczonym poletku. Instrukcje obsługi sprzętu
znajdziesz na stanowisku

Podczas pracy przestrzegaj zasad i przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska.

Czas na wykonanie zadania: 180 minut

Ocenie podlegać będzie:
 Przebieg wykonania zadania.
 Przegląd techniczny ciągnika i kultywatora – Rezultat 1;
 Spulchniona gleba – Rezultat 2;
 Odstawiony sprzęt – Rezultat 3;

Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać:
 sprawność posługiwania się narzędziami;
 zgodność przygotowywania sprzętu z instrukcjami obsługi;
 przestrzeganie zasad i przepisów podczas prac polowych;
 stan pola po kultywatorowaniu;
 stosowanie zasad agrotechnicznych podczas kultywatorowania pola;
 stan odstawionego sprzętu.

Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym:
1. Prowadzenie produkcji roślinnej
9) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej.
3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
1) posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz normami i katalogami;
7) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia;
9) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej mogą
dotyczyć:
 wykonania prac związanych z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
 wykonania zabiegów agrotechnicznych w uprawie roślin rolniczych;
 przygotowania materiału siewnego do siewu (sadzenia);
 przygotowywania produktów rolniczych do sprzedaży;
 oceny jakości pasz stosowanych w żywieniu zwierząt;
 zbioru i konserwacji pasz w gospodarstwie;
 przygotowywania pasz do żywienia zwierząt gospodarskich;
 pielęgnacji zwierząt gospodarskich;
 prac związanych z utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich;
 przygotowywania zwierząt do aukcji, pokazów, wystaw i sprzedaży;
 przygotowywania produktów pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;
 wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.