Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

Gospodarstwo Tomasza Tomaszewskiego położone w miejscowości Tomaszanki zajmuje się chowem kóz. Właściciel zamierza poprawić mięsność kóz. Zapoznaj się z prezentacją multimedialną i wykonaj następujące polecenia.
A. Dobierz odpowiednią rasę, która wpłynie na poprawę mięsności kóz.
B. Z przedstawionego zestawu rozpoznaj sprzęt oraz materiały do wykonania sztucznego unasienniania. Dobierz sprzęt i materiały do sztucznego unasiennienia kozy. Wyniki zanotuj w tabeli 1. Sprzęt i materiały do sztucznego unasienniania.
C. Wypełnij druk zaświadczenia sztucznego unasiennienia kozy będącej w rui.
D. Rozpoznaj przedstawione próbki pasz i wybierz te, które zostaną wykorzystane w żywieniu koźląt do ukończenia wieku trzech miesięcy, w okresie żywienia zimowego. Wyniki dobranych pasz zapisz w tabeli 2. Pasze w żywieniu kóz.

Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy wyposażonym w:
 komputer z zainstalowanym programem Power Point,
 prezentację multimedialną zawierającą informacje niezbędne do wykonania zadania,
 tabelę 1. Sprzęt i materiały do sztucznego unasienniania i tabelę 2. Pasze w żywieniu kóz,
 druk zaświadczenia sztucznego unasienniania owcy/kozy,
 próbki pasz,
 zestaw narządzi i materiałów do inseminacji.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bhp i p.poż. oraz ochrony
środowiska.

Czas na wykonanie zadania: 120 minut

WYDRUK Z PREZENTACJI

r9_prezentacja1

r9_prezentacja2

r9_prezentacja3

r9_prezentacja4

r9_prezentacja5

r9_prezentacja6

r9_prezentacja7

r9_prezentacja8

r9_prezentacja9

r9_prezentacja10

r9_prezentacja11

r9_prezentacja12

r9_prezentacja13

r9_prezentacja14

r9_prezentacja15

Tabela 1. Sprzęt i materiały do sztucznego unasienniania

r9_sprzet

Tabela 2. Pasze w żywieniu kóz

r9_pasze

ZAŚWIADCZENIE SZTUCZNEGO UNASIENNIANIA OWCY ALBO KOZY Z OBJAŚNIENIAMI

r9_zaswiadczenie

Ocenie podlegać będzie:
 wypełniona tabela 1. Sprzęt i materiały do sztucznego unasienniania – rezultat 1 ;
 wypełniona tabela 2. Pasze w żywieniu kóz – rezultat 2;
 wypełnione zaświadczenie sztucznego unasienniania kozy – rezultat 3.

Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać: 
 poprawność rozpoznania narzędzi, sprzętu i materiałów do inseminacji zwierząt;
 poprawność wyboru sprzętu i materiałów do wykonania zabiegu sztucznego unasienniania u kozy;
 poprawność rozpoznania próbek pasz;
 wybór próbek pasz możliwych do zastosowania w żywieniu koźląt;
 zgodność i poprawność zapisów zamieszczonych w wypełnionym zaświadczeniu sztucznego unasienniania kozy.

Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym:
1. Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących
1) rozpoznaje gatunki, rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
7) rozpoznaje pasze stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących i ocenia ich jakość;
10) przestrzega zasad racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
14) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
15) planuje i prowadzi rozród zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących.

2.Wykonywanie zabiegów inseminacji u zwierząt
2) prowadzi dokumentację hodowlaną i inseminacyjną zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
3) dobiera zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do kojarzeń i krzyżowań;
6) dobiera sprzęt i wykonuje zabiegi unasienniania zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
9) stosuje przepisy prawa dotyczące rozrodu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących.

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt mogą dotyczyć:
 produkcji, konserwowania i przygotowania pasz dla zwierząt;
 wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
 dobierania materiału hodowlanego i sprzętu do wykonania inseminacji różnych gatunków zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
 przygotowania zwierząt gospodarskich i towarzyszących do sprzedaży lub wystawy.