Kwalifikacja Z10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Ortoptystka (325906)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014